เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประเภทธุรกิจ
Business Type
บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จำกัด (BETTER WORLD TRAFFIC.,CO.LTD.)

ผลิตและจำหน่าย พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร โซล่าเซลล์ ไฟสนามกีฬา เสาธง ป้ายจราจร ราวกันอันตราย อุปกรณ์และงานจราจรทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน

แผนบริหาร
บริการระดับมืออาชีพ
Our Services
  • ไฟฟ้าแสงสว่าง, ไฟถนน
  • ไฟ High-Mast
  • ไฟสนามกีฬา
  • เสาธง
  • ไฟสัญญาณจราจร
  • สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์
  • ป้ายจราจร
  • ตีเส้นจราจร
  • ราวกันอันตราย
  • รับเหมางานจราจรอื่นๆ
รายละเอียดของบริษัท
Company Informations
วันที่จดทะเบียนบริษัท

3 มกราคม พ.ศ.2551

3 มกราคม พ.ศ.2551

ทะเบียนนิติบุคคล

เลขที่ 0-1355-51000-10-8

เลขที่ 0-1355-51000-10-8

ทะเบียนเลขที่ อป.

2-43/2558

2-43/2558

เลขบัญชีโอนเงิน

038-6-02780-3 ธนาคารกรุงไทย
สาขาท่าพระ (กระแสรายวัน)

038-6-02780-3 ธนาคารกรุงไทย
สาขาท่าพระ (กระแสรายวัน)

เชื่อมั่นในคุณภาพ