ที่ปรึกษาทางการก่อสร้าง มีหน้าที่อะไรบ้าง

ที่ปรึกษาทางการก่อสร้าง มีหน้าที่อะไรบ้าง

งานก่อสร้าง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา โดยที่โครงการส่วนใหญ่จะมีมูลค่าราคาก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง ทำให้เรื่องของคุณภาพงานก่อสร้างกลายเป็นประเด็นแรกที่เจ้าของโครงการทุกคนเป็นกังวลใจยิ่งนัก ว่าสิ่งที่จะได้รับคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไปหรือไม่ เหตุก็เนื่องมาจากมาตรฐานการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับเหมาแต่ละรายที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านฝีมือแรงงาน คุณภาพวัสดุก่อสร้าง และศักยภาพในการทำงานของตัวผู้รับเหมาเอง รวมทั้งเรื่องของระยะเวลาก่อสร้างที่จะต้องแล้วเสร็จทันตามกำหนดตกลงก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้การมีที่ปรึกษางานก่อสร้างจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างให้แก่เจ้าของโครงการมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบอีกด้วย

ที่ปรึกษาทางการก่อสร้าง จึงเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานในการจัดทำแบบประกวดราคา
  2. ร่วมวางแผนงานก่อสร้างในภาพรวมทั้งโครงการ
  3. คัดเลือกคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างในทุกรายการที่จำเป็นต่องานก่อสร้างโครงการ ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาหลัก ผู้รับเหมาย่อย ซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
  4. จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทุกฝ่าย เพื่อการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่อาจจะมีเกิดขึ้น เป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นและแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายของโครงการ
  5. ควบคุมการทำงานของคู่สัญญาที่มีทั้งหมด ในทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างโดยยึดถือคุณภาพเป็นหลักสำคัญ รวมทั้งตรวจสอบการเบิกเงินงวดในแต่ละครั้งของคู่สัญญาที่มีทั้งหมด
  6. ติดตามและดูแลคู่สัญญาทุกรายที่เกี่ยวข้องภายหลังโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้คงความรับผิดชอบในงานของตนเองต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการใน 3 ประเด็นหลัก อันได้แก่

  1. เรื่องของคุณภาพงานก่อสร้าง
  2. เรื่องของระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง
  3. เรื่องของจำนวนเงินที่ใช้ในงานก่อสร้าง