โครงการไฟแสงสว่าง ขทช.นราธิวาส แยกทางหลวงหมายเลข 4057

โครงการ
โครงการไฟแสงสว่าง ขทช.นราธิวาส แยกทางหลวงหมายเลข 4057
โครงการจ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย นธ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4057 - บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 แห่ง
สัญญาเลขที่
ขทช.นธ.62/2558
ลงวันที่
26 ต.ค. 58