ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณพื้นที่ตำบลราไวย์ จำนวน 3 จุด

โครงการ
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณพื้นที่ตำบลราไวย์ จำนวน 3 จุด
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่ตำบลราไวย์ จำนวน 3 จุด ณ บริเวณพื้นที่ตำบลราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สัญญาเลขที่
6/2558
ลงวันที่
20 มี.ค. 58