ก่อสร้างและติดตั้งเสาพร้อมไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยาน พร้อมรื้อถอนของเดิม

โครงการ
ก่อสร้างและติดตั้งเสาพร้อมไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยาน พร้อมรื้อถอนของเดิม
ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา
สัญญาเลขที่
112/งป.2559
ลงวันที่
26 สิงหาคม 2559