โครงการงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แขวงฯ อุทัยธานี

โครงการ
โครงการงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แขวงฯ อุทัยธานี
ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ที่ กม.1+859 (บริเวณสามแยกแขวงการทางอุทัยธานี)
สัญญาเลขที่
อน.28/2557
ลงวันที่
8 ก.ย. 2557