โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง High Mast อบจ.กาญจนบุรี

โครงการ
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง High Mast อบจ.กาญจนบุรี
เขตเทศบาลท่าม่วง เชื่อมกับตำบลทุ่งทอง และตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานก่อสร้าง
สัญญาเลขที่
143/2558
ลงวันที่
22 ก.ย. 58