BETTER WORLD TRAFFIC.,CO.LTD

 
image

ผลงานที่ผ่านมา

ข่าวสาร

ครม.อนุมัติงบกลาง 2,771 ล้านลุยแบริเออร์-เสาหลักนำทางยางพารา “นายกฯ” กดปุ่มนำร่องเกาะกลางถนนจันทบุรี “ทล.-ทช.” วางแผน 3 ปีใช้ยางพาราไม่น้อยกว่าปีละ 3.3 แสนตัน

กรมทางหลวงชนบทลุยแผนก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ปี 63-64 รวม 6 โครงการ วงเงินกว่า 655 ล้าน ส่วนปี 65 ตั้งงบอีก 77.5 ล้าน ก่อสร้างเพิ่ม 2 โครงการ รวมระยะทางกว่า 93 กม. ผุดถนนท่องเที่ยวตลอดแนวชายฝั่งทะเล ตั้งแต่สมุทรสงคราม-ระนอง

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว467 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

VDO ขั้นตอนการก่อสร้างผิวทางคอนกรีต โดย กรมทางหลวง

ติดต่อเรา

 
บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จำกัด
ที่อยู่ 697 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
โทรศัพท์ : 02-433-2642, 02-433-3695-7
โทรสาร : 02-885-5178
E-Mail : betterworldbwt@gmail.com
Powered by MakeWebEasy.com